Wat zijn persoonsgegevens?

Wetgeving
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wbp is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens en is sinds 1 september 2001 van kracht.

De definitie van persoonsgegevens in artikel 1 onder a van de wet luidt: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Maar wat betekent dat nu?

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens geven, direct of indirect, informatie over een bepaald persoon. Sommige organisaties hebben persoonsgegevens van burgers nodig voor hun werk. Om uiteenlopende redenen vragen overheid en dienstverleners regelmatig gegevens van en over burgers op en worden deze vastgelegd in hun systemen. Soms kan het moeilijk zijn om te bepalen of een gegeven een persoonsgegeven is. Of gegevens informatie bevatten over een natuurlijke persoon blijkt meestal uit de aard van de gegevens.

Het energiebedrijf houdt bij hoeveel gas en elektriciteit wordt verbruikt en wanneer wordt betaald. De bibliotheek houdt bij welke boeken worden geleend. Voor het afsluiten van een ziektekosten- of levensverzekering dient vaak een vragenlijst over de gezondheid te worden beantwoord. In het aangiftebiljet inkomstenbelasting vraagt de fiscus om gedetailleerde gegevens over inkomsten, bezittingen, schulden, etc. Om voor een uitkering in aanmerking te komen worden gegevens gevraagd over inkomsten en schulden, arbeidsverleden, het laatst genoten salaris, etc.

 De gegevens die worden verwerkt dienen juist en volledig te zijn. De burger heeft daarbij recht op privacy en bescherming van zijn gegevens, bijvoorbeeld tegen hackers. Daarom zijn dienstverleners verplicht persoonsgegevens goed te beschermen. Ook mogen zij alleen persoonsgegevens verwerken als ze daar een goede reden voor hebben. Zo mag de Belastingdienst naar een BSN-nummer vragen, maar de kapper niet.

Directe en indirecte persoonsgegevens 
Persoonsgegevens kunnen duidelijke informatie geven over een persoon, bijvoorbeeld iemands geboortedatum, adres of geslacht. Ook gegevens die een waardering over een bepaalde persoon inhouden, bevatten informatie over die persoon, bijvoorbeeld iemands IQ.
Personengegevens kunnen ook indirect iets vertellen over een bepaald persoon, bijvoorbeeld over zijn maatschappelijke status. De winst van een eenmanszaak zegt bijvoorbeeld iets over het inkomen van haar eigenaar. Als deze gegevens zijn te herleiden tot een bepaalde persoon is sprake van persoonsgegevens.

Bijzondere gegevens
Bijzondere gegevens zijn gegevens over iemands ras, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, seksuele leven en lidmaatschap van een vakvereniging. Ook strafrechtelijke persoonsgegevens, bijvoorbeeld over veroordelingen, zijn bijzondere gegevens. Omdat verwerking van bijzondere persoonsgegevens een grote inbreuk kan vormen op de privacy van de betrokkenen, gelden er strikte voorwaarden en strenge regels voor de verwerking. Zo mogen gegevens over iemands gezondheid in principe alleen verwerkt worden door instellingen in de gezondheidszorg.

Bronnen: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens; http://www.cbpweb.nl/pages/ind_wetten_wbp.aspx

This entry was posted in Wbp. Bookmark the permalink.

Leave a Reply